ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βάση της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 27/8/2018 (ΦΕΚ 386/Β΄/
1998) απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Ανώτερες Δραματικές Σχολές είναι ως εξής:
Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα Εξετάσεων
Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων
σπουδαστών από τις 27 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου
2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα κάθε
Σχολής από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου. Με ειδική ανακοίνωση, η
οποία τοιχοκολλείται στο κτήριό της και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό
των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με
την παράγραφο 6 της παρούσας Προκήρυξης), τις ώρες
υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τη δυνατότητα
υποβολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το
σχέδιο της ανακοίνωσης κοινοποιείται πριν τη δημοσίευσή
της στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να διασταυρωθεί
με τα τηρούμενα στο αρχείο της Υπηρεσίας στοιχεία,
αναφορικά με τον αριθμό σπουδαστών που μπορεί να
δεχτεί κάθε Σχολή. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται
άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Το πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις
Σχολές στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η έναρξή τους από τις 17 Σεπτεμβρίου
2018. Το σχέδιο του Προγράμματος κοινοποιείται πριν
τη δημοσίευσή του στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου
να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του
ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών.
Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε
του ΥΠ.ΠΟ.Α.
5. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:
α. Υποκριτική
• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από
το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική,
που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική
Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.
β. Απαγγελία και Τραγούδι
• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής
(της επιλογής των υποψηφίων).
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου
και Λογοτεχνίας.
Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην
ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου).
Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες
ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή
περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής
Λογοτεχνίας.
Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει
να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή
άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αίτηση συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Σχολ. Έτους 2018-19
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: [αναγράφεται η επωνυμία της
Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης]
Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα Πατέρα:
Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας:
Email:
Διεύθυνση
Οδός:
Αριθ.:
Τ.Κ:
Πόλη:
Τηλέφωνα
Σταθερό:
Κινητό:
Τίτλος σπουδών
Είδος τίτλου:
Σχολείο αποφοίτησης:
Έτος αποφοίτησης:
Υποβάλλω αίτηση συμμετοχής (και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά) στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων
Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2018-19
(απευθύνεται σε όσους κατέχουν τουλάχιστον
απολυτήριο Λυκείου)
Δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου
Ταυτότητος ή διαβατηρίου
2) Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου
Λυκείου ή ισότιμου τίτλου
3) Ισοτιμία (εφόσον ο τίτλος σπουδών
προέρχεται από το εξωτερικό κλπ)
4) Λοιπά δικαιολογητικά (εκτύπωση
ΑΜΚΑ κλπ)
Συνημμένα: ……….φύλλα
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που
αναγράφω στην παρούσα είναι ακριβή.
Αθήνα, 2018 Ο/Η Αιτ
(υπογραφή)
-Συμπληρώνονται όλα τα πεδία και στις δύο στήλες και υπογράφεται η αίτηση
- Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν μέχρι και 7-9-2018, και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
- Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής επισυνάπτεται σκαναρισμένη η υπογεγραμμένη αίτηση
και τα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης το email της σχολής είναι: payiaveaki@yahoo.gr

Η σχολή είναι ανοιχτή καθημερινά 5-8μμ πλην σαββατοκύριακου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:21 0701 6934